شعار

هميشه اين شعر سهراب ورد زبونم بود هر کجا هستم  باشم آسمان مال من است ..........

به نظرم زيباترين شعر بود ولی در عمل ديدم هيچ کجا آسمان ايران نميشه 07.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
tanbal

من فکر کنم هر کجا هستم باشم .. همه جا سقف اسمان کوتاه است