شيون

ديروز  گراميداشت پنجمين سالگرد در گذشت شيون فومنی بود که   خبر شو قبلا  گيل و ديلم  نوشته بود .
مراسم خوبی بود جای همه شما هم خالی بود.
*****
از ویژگیهای دیگر شعرهای گیلکی شیون طنز ظریفی است که در آن وجود  دارد و دیگر زبان شسته رفته و روان و شیرینی که مثل حرف زدن و نثر است .نیما می گفت که کار ما آنست که شعر را به نثر تبدیل کنیم .

 
قسمتهایی از ویژه نامه شیون فومنی
يادش گرامی .
******
بکفته دارا چی فایده داره جدارا زنید ؟
چی واستی پودبزه نردانا بکارا زنید ؟

خو مخ طویله نایه تی زبان سرنکوبه
نانم اماله صلا کوی تا چاردوارا زنید ؟

شوما که محرم می دیل نیید چیره آخر
امی اوتاقه گبه کوچه رادوار زنید؟

دانم که عشق جا منصور نییم ولی خوبه
بپخته موه منستان مرا بدارا زنید

خوایم به دیلا گیرم بی حجاب خورشیدا
 می چشم پيش باييد ا ابرانا  کنارا بزنيد

شيمی عمل شيمی پاپيچابه سياکاران
چی تهمته کی ابيچاره روزيگارا زنيد

تی شعر صدريه <شيون > ئی دسته عياران
خوشان کاسه جا چمپا بجه عيارا زنيد

****
ناموس عشقم جز شقایق محرمم نیست
در دور دست داغ دل سوسو زنم کن
 
کو لاک تقویم است این کو چیدن برگ
فکری به حال لحظه های رفتنم کن

از آسمان دیری ست می نالد کبوتر
در کاسه ی دست محبت ارزنم کن
.......
یک زخمه ام بیرون تواند بردن از خویش
بی پرده از ناله های < شیونم کن >

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید