شکر خدا

خرافاتی بودن هم گاهی بد نیست من همینجا اوایل سال نوشتم که عدد ٧ عدد شانس منه و امسال رو به فال نیک گرفتم همین طور هم شد . قلبقلب

حالا که خرافاتی بودن خیلی خوبه همیجا با تمام قدرت ۴ تا می زنم به تختهشیطان  لطفا چشمم نکنید که تا پایان سال هنوز مونده زبان

/ 1 نظر / 14 بازدید
یه دوست

سلام جالب بود راستی ...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_ ...........|......*آپم....بدو* بیا ....|||"|""\___ ...........|________________ _ |||_|___|) ...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@) [گل][گل]