اندوه و شادی

هنگامی که اندوه من به دنيا آمد
هنگامی که اندوه من به دنيا آمد از او پرستاری کردم و با مهر و ملاطفت نگاهش داشتم . اندوه من مانند همه چيزهای زنده بالا گرفت و نيرومند و زیبا شد و سرشار از شادی های شگرف .
من و اندوهم به يکديگر مهر می ورزيديم و جهان گرداگردمان را هم دوست می داشتيم زيرا که اندوه دل مهربانی داشت و دل من هم از اندوه مهربان شده بود .
هرگاه من و اندوه با هم سخن می گفتيم روزهامان پرواز می کردند و شب هامان آکنده از رويا بودند زيرا که اندوه زبان گويايی داشت و زبان من هم از اندوه گويا شده بود .
هرگاه من و اندوهم با هم آواز می خوانديم همسايگان ما کنار پنجرها شان می نشستند و گوش می دادندزيرا که آوازهای ما مانند دريا ژرف بود و آهنگ هامان پر از يادهای شگفت.
هرگاه من و اندوهم با هم راه می رفتيم مردمان ما را با چشمان مهربان می نگريستندو با کلمات بسيار شيرين با هم نجوا می کردند . بودند کسانی که از ديدن ما غبطه می خوردند زيرا که اندوه چيز گرانمايه ای بود و من از داشتن او سرافراز بودم .
ولی اندوه من مرد چنان که همه چيزهای زنده می ميرند و من تنها مانده ام که با خود سخن بگويم و با خود بينديشم .
اکنون هر گاه سخن می گوييم سخنانم به گوشم سنگين می آيند . هرگاه آواز می خوانم همسايگانم برای شنيدن نمی آيند .
هرگاه هم در کوچه راه می روم کسی به من نگاه نمی کند .فقط در خواب صداهايی می شنويم که با دل سوزی ميگويند :ببينيد اين خفته همان مردی ست که اندوهش مرده است .

وهنگامی که شادی من به دنيا آمد
هنگامی که شادی من به دنيا آمد او را در بغل گرفتم و روی بام خانه فریاد زدم ای همسایگان بیایید بياييد و ببينيد زيرا که امروز شادی من به دنيا آمده است .بيايد و اين موجود سرخوش را که در آفتاب می خندد بنگريد .
ولی هيچ يک از همسايگانم نيامدند تا شادی مرا ببينند . ومن بسيار در شگفت شدم .
تا هفت ماه هر روز شادی ام را از بالای بام جار می زدم ولی هيچ کس به من اعتنايی نکرد .من و شادی ام تنها مانديم نه هيچ کس سراغی از ما گرفت و نه هيچ کس به ديدن ما آمد .
آنگاه شادی من پريده رنگ و پژمرده شد زيرا که زيبايی او در هيچ دلی جز دل من جا نگرفت و هيچ لب ديگری لبش را نبوسيد .آنگاه شادی من از تنهايی مرد .
اکنون من فقط شادی مرده ام را با اندوه مرده ام به ياد می آورم . ولی ياد يک برگ پاييزی ست که چندی در باد نجوا می کند و سپس صدايی از او بر نمی آيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید