کاش می شد اين مردم دانه های دلشان پيدا بود .

/ 2 نظر / 7 بازدید
نوازنده عشق

ای کاش ها زياد هستند اگه اين ای کاش ها حقيقی مي شد ديگه چيزی برای جنگيدن نبود .......... سری به من بزن ...............

نوازنده عشق

اين ای کاش ها زياد هستند اگه حقيقی می شدند ديگه چيزی برای جنگيدن نبود ........... سری به من بزن